Algemene Voorwaarden It Floats
[Versie 24 januari 2024]

Artikel 1. Identiteit

Naam:  It Floats – Pontons, drijvers en steigers B.V.

Vestigingsadres:                 Weerdjeslaan 58 te (7006 BD) Doetinchem

Telefoonnummer:               0314 – 23 41 10

Bereikbaarheid:                   Maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot 17.00 uur

E-mail:                                                   info@itfloats.nl

Website:                                               www.itfloats.nl

KvK-nummer:                      91904633

Btw-nummer:                                     NL865811805B01

Artikel 2. Definities

Artikel 3. Algemeen

Artikel 4. Totstandkoming en inhoud van de
Overeenkomst

Artikel 5. Prijs en betaling

 1. Indien Koper een Consument betreft, zijn alle aangeboden en overeengekomen prijzen inclusief btw. In alle andere gevallen, staat het Leverancier vrij om prijzen exclusief btw te hanteren.
  1. Tenzij Koper en It Floats anders zijn overeengekomen, is Koper verplicht de berekende prijs voorafgaand aan of bij het sluiten van de Overeenkomst onverwijld te voldoen. Indien betaling per factuur is overeengekomen, is Koper verplicht de in rekening gebrachte prijs onverwijld doch binnen 15 dagen na factuurdatum te voldoen. De berekende prijs dient door Koper zonder enige aftrek, korting of verrekening te worden voldaan en Koper heeft niet het recht zich op opschorting te beroepen. De genoemde betalingstermijnen zijn fatale termijnen en de gefactureerde prijs is terstond opeisbaar indien zich een omstandigheid voordoet als vermeld in Artikel 20.1.
  1. Zodra de betalingstermijn is verstreken, is Koper over de verschuldigde hoofdsom inclusief btw aan It Floats verschuldigd: (i) de wettelijke handelsrente, (ii) een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw bedraagt, met een minimum van € 250,00 en (iii) een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte gerechtelijke kosten, waaronder de redelijke kosten gemaakt door adviseurs, advocaten en externe deskundigen. Een en ander onverminderd de overige wettelijke en contractuele rechten van It Floats.

Artikel 6. Levering

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 8. Klachten

 1. Koper is verplicht bij of onverwijld na het in ontvangst nemen van het Product te onderzoeken of het geleverde Product aan de Overeenkomst beantwoordt en dient met name op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te controleren.
  1. Indien Koper bij het in Artikel 8.1 bedoelde onderzoek ontdekt dat het geleverde Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient hij dit onverwijld doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de inontvangstneming Schriftelijk aan It Floats te melden.Koper is verplicht om na de in Artikel 8.2 bedoelde melding de instructies van It Floats op te volgen en om alle noodzakelijke medewerking te verlenen voor de correcte en tijdige afhandeling van de klacht door It Floats.Bij een inbreuk van Koper op Artikel 8.2 en/of 8.3 vervalt elke aanspraak van Koper jegens It Floats ter zake van non-conformiteit. Koper kan ik elk geval geen klachten (meer) indienen wanneer de door It Floats verstrekte garantie uit hoofde van Artikel 12.6 is vervallen.
  1. Klachten schorten de betalingsverplichtingen van Koper ten aanzien van de Overeenkomst niet op.

Artikel 9. Herroepingsrecht

               Weerdjeslaan 58, 7006 BD Doetinchem

              info@itfloats.nl

 1. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product] herroep/herroepen*, welke zijn besteld op/ontvangen op* [datum bestelling/ontvangst Producten].
 2. *Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
 3. Van:       [Naam Consumenten(en)]
 4.                                 [Adres Consument(en)]
 5.                                 [Handtekening Consument(en)**]
 6. **handtekening enkel wanneer formulier op papier wordt ingediend.
  1. Zo snel mogelijk, doch in elk geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in Artikel 9.3 bedoelde melding, zendt Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) It Floats. Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen indien hij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door It Floats verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Daarbij draagt Consument de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.Indien It Floats de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping als bedoeld in Artikel 9.4 niet aan Consument heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf (12) maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig Artikel 9.2, vastgestelde bedenktijd. Indien de verplichte informatie wordt verstrekt na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd maar voor het verlopen van voornoemde termijn van twaalf (12) maanden, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop Consument die informatie heeft ontvangen.Indien Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
  1. De navolgende producten zijn uitgesloten van het in dit Artikel 9 bedoelde herroepingsrecht, indien dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, door It Floats is vermeld:
 7. Maatwerkproducten die volgens de door Consument opgegeven specificaties zijn vervaardigd of samengesteld;
 8. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 9. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op een (financiële) markt waarop It Floats geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

Artikel 10. Verplichtingen Consument gedurende
bedenktijd

Artikel 11. Verplichtingen It Floats bij herroeping

Artikel 12. Garantie en reclames

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Artikel 14. Vrijwaring

Artikel 15. Overmacht

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 17. Geheimhouding

 1. Alle niet openbaar toegankelijke informatie inzake Koper en It Floats, zoals onder meer informatie ter zake het bedrijfsproces en de Producten, wordt als vertrouwelijke informatie beschouwd. Dergelijke vertrouwelijke informatie delen Koper en It Floats niet met derde partijen en gebruiken zij ook niet ten behoeve van hun eigen bedrijfsvoering, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een verbintenis tussen Koper en It Floats.

Artikel 18. Boetebeding

 1. Bij overtreding van Artikel 16 en/of Artikel 17 zal Koper zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, per overtreding een boete van € 5.000 aan It Floats verschuldigd zijn, onverminderd het recht van It Floats tot het daarnaast vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt niet in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten. Koper en It Floats wijken hierbij uitdrukkelijk af van het bepaalde in artikel 92, lid 2 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 19. Privacy

 1. It Floats en Koper informeren elkaar binnen vijf (5) werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst. It Floats en Koper verlenen elkaar over en weer de medewerking die vereist is om aan de verzoeken van betrokkenen of de toezichthoudende autoriteit te voldoen.
  1. Koper vrijwaart It Floats voor de aan It Floats opgelegde bestuurlijke sancties, herstelsancties en bestraffende sancties in het kader van verwerkingen die Koper bij de uitvoering van de Overeenkomst uitvoert.

Artikel 20. Ontbinding

 1. De Overeenkomst kan door It Floats met onmiddellijke ingang door middel van een Schriftelijke verklaring aan Koper geheel of ten dele worden ontbonden indien:
 2. Koper faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 3. Koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
 4. Op Koper de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
 5. Koper een (al dan niet buitengerechtelijk) (dwang)akkoord aanbiedt aan schuldeisers, zoals bijvoorbeeld de aanbieding van een akkoord in een WHOA-traject;
 6. Beslag op (een gedeelte van) de goederen van Koper wordt gelegd;
 7. Koper komt te overlijden;
 8. Koper wordt ontbonden;
 9. Koper onder curatele of bewind wordt gesteld;
 10. Koper in verzuim is met betrekking tot nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;
 11. Na het sluiten van de Overeenkomst aan It Floats andere omstandigheden ter kennis komen die It Floats goede grond geven te vrezen dat Koper niet aan haar verplichtingen zal voldoen;
 12. een en ander onverminderd het recht van It Floats om van Koper (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21. Mededelingen

 1. Tenzij anders is bepaald dienen alle mededelingen betreffende de (uitvoering van de) Overeenkomst Schriftelijk te worden gedaan.
  1. Vorderingen tot nakoming en ingebrekestellingen dienen per aangetekend schrijven te worden gedaan, waarbij uitdrukkelijk moet worden aangegeven wat van It Floats wordt verlangd en binnen welke termijn.
  1. Het bepaalde in het vorige lid geldt eveneens voor het stellen van enige andere termijn en het doen van een beroep op ontbinding van de Overeenkomst. Een beroep op ontbinding dient de gronden daarvoor duidelijk aan te geven.

Artikel 22. Overdraagbaarheid rechten en verplichtingen

 1. Koper kan vorderingen op It Floats, uit welke hoofde dan ook, niet overdragen aan een derde. Dergelijke vorderingen zijn nadrukkelijk niet overdraagbaar. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 83, lid 2 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.
  1. Het is Koper niet toegestaan zonder de Schriftelijke voorafgaande goedkeuring van It Floats enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde.

Artikel 23. (Partiële) nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze algemene voorwaarden in hun geheel nietig of vernietigbaar zijn dan wel dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar (en vervolgens vernietigd) mocht zijn, wordt zij door It Floats vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert.

Artikel 24. Verval van recht, toepasselijk recht en
forumkeuze

 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van Koper jegens It Floats in ieder geval één jaar na de dag waarop het vorderingsrecht is ontstaan, tenzij binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.
  1. Op alle rechtsverhoudingen tussen It Floats en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
  1. Alle geschillen welke naar aanleiding van door deze algemene voorwaarden beheerste verhoudingen tussen It Floats en Koper mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter, meer in het bijzonder de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo. Consument heeft gedurende één maand nadat It Floats zich op dit Artikel 24.3 heeft beroepen de gelegenheid te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.